ผู้บริหาร

นางลักษณา จันธิมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2019
ปรับปรุง 23/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 157948
Page Views 202287
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านจุน จุน จุน
2 โรงเรียนบ้านดอนมูล จุน จุน
3 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี จุน จุน
4 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง จุน จุน
5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ทุ่งรวงทอง จุน
6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ทุ่งรวงทอง จุน
7 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ทุ่งรวงทอง จุน
8 โรงเรียนบ้านร่องแมด ทุ่งรวงทอง จุน
9 โรงเรียนบ้านสันหลวง ทุ่งรวงทอง จุน
10 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน
11 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน 0-5447-0001
12 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน
13 โรงเรียนบ้านน้ำจุน ลอ จุน
14 โรงเรียนบ้านเวียงลอ ลอ จุน
15 โรงเรียนบ้านปางป้อม ลอ จุน
16 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม ลอ จุน
17 โรงเรียนบ้านร่องย้าง ลอ จุน 054
18 โรงเรียนบ้านศรีจอมแจ้ง หงส์หิน จุน
19 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง หงส์หิน จุน
20 โรงเรียนบ้านพวงพยอม หงส์หิน จุน
21 โรงเรียนบ้านสักลอ หงส์หิน จุน
22 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ห้วยข้าวก่ำ จุน
23 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้วยข้าวก่ำ จุน 0-5445-9245
24 โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน
25 โรงเรียนจุนวิทยา ห้วยข้าวก่ำ จุน
26 โรงเรียนบ้านหัวขัว ห้วยยางขาม จุน
27 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้วยยางขาม จุน
28 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น ห้วยยางขาม จุน
29 โรงเรียนบ้านยางขาม ห้วยยางขาม จุน
30 โรงเรียนบ้านสบขาม ขุนควร ปง
31 โรงเรียนบ้านน้ำปุก ขุนควร ปง
32 โรงเรียนบ้านนาอ้อม ขุนควร ปง
33 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง
34 โรงเรียนบ้านสันติสุข ขุนควร ปง
35 โรงเรียนบ้านผาตั้ง ขุนควร ปง
36 โรงเรียนบ้านนาอ้อม สาขาบ้านน้ำแป้ง ขุนควร ปง
37 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ขุนควร ปง
38 โรงเรียนบ้านนาอ้อม สาขาบ้านห้วยขุ่น ขุนควร ปง
39 โรงเรียนบ้านสีพรม ควร ปง
40 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ควร ปง
41 โรงเรียนบ้านป่าคา ควร ปง
42 โรงเรียนบ้านควรดง ควร ปง
43 โรงเรียนบ้านวังบง ควร ปง 081-0258955
44 โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอสาขาบ้านตุ่นราษฎร์อุทิศ งิม ปง
45 โรงเรียนบ้านแฮะ งิม ปง
46 โรงเรียนบ้านเลี้ยว งิม ปง
47 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน งิม ปง
48 โรงเรียนบ้านปางผักหม งิม ปง
49 โรงเรียนบ้านควร งิม ปง
50 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม งิม ปง
51 โรงเรียนบ้านทุ่งแต งิม ปง
52 โรงเรียนบ้านแบ่ง งิม ปง
53 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย งิม ปง
54 โรงเรียนบ้านปัว งิม ปง
55 โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ งิม ปง
56 โรงเรียนบ้านหนองบัว งิม ปง
57 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง นาปรัง ปง
58 โรงเรียนบ้านบุญยืน นาปรัง ปง
59 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง สาขาบ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง
60 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย นาปรัง ปง
61 โรงเรียนบ้านหมุ้น นาปรัง ปง
62 โรงเรียนอนุบาลปง นาปรัง ปง
63 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก นาปรัง ปง
64 โรงเรียนบ้านดู่ ปง ปง
65 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน ปง ปง
66 โรงเรียนบ้านหนุน ปง ปง
67 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สาขาบ้านค่าไพบูลย์ ปง ปง
68 โรงเรียนบ้านม่วง ปง ปง
69 โรงเรียนบ้านบุญเรือง ปง ปง
70 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ปง ปง
71 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สาขาบ้านห้วยเฟือง ผาช้างน้อย ปง
72 โรงเรียนราชานุเคราะห์ ผาช้างน้อย ปง
73 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) ผาช้างน้อย ปง
74 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สาขาบ้านห้วยกอก ผาช้างน้อย ปง
75 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ออย ปง 054-4072220
76 โรงเรียนบ้านหลวง ออย ปง
77 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ออย ปง
78 โรงเรียนบ้านแม่ทาย ออย ปง
79 โรงเรียนบ้านดอนเงิน ออย ปง
80 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว ออย ปง
81 โรงเรียนอนุบาลปง สาขาบ้านหนองขวาง ออย ปง
82 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย ทุ่งกล้วย ภูซาง
83 โรงเรียนบ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง
84 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง ทุ่งกล้วย ภูซาง
85 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง
86 โรงเรียนบ้านปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง
87 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม ป่าสัก ภูซาง
88 โรงเรียนบ้านแก ป่าสัก ภูซาง
89 โรงเรียนบ้านป่าสัก ป่าสัก ภูซาง
90 โรงเรียนบ้านป่าสัก สาขาบ้านม่วงชุม ป่าสัก ภูซาง
91 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว สาขานาหนุน ภูซาง ภูซาง
92 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้วสาขาผาลาดทุ่งติ้ว ภูซาง ภูซาง
93 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว ภูซาง ภูซาง
94 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง
95 โรงเรียนบ้านสถาน ภูซาง ภูซาง
96 โรงเรียนบ้านฮวก ภูซาง ภูซาง
97 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สบบง ภูซาง 0-5441-6607
98 โรงเรียนบ้านสบบง สบบง ภูซาง
99 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สบบง ภูซาง
100 โรงเรียนบ้านปง สบบง ภูซาง
101 โรงเรียนบ้านสะแล่ง เชียงแรง ภูซาง
102 โรงเรียนบ้านดอนมูล เชียงแรง ภูซาง
103 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง เชียงแรง ภูซาง
104 โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย เชียงแรง ภูซาง
105 โรงเรียนบ้านดอนไชย เชียงแรง ภูซาง
106 โรงเรียนบ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ
107 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม ทุ่งผาสุข เชียงคำ
108 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ทุ่งผาสุข เชียงคำ
109 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ
110 โรงเรียนชัยชุมภู น้ำแวน เชียงคำ
111 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ น้ำแวน เชียงคำ
112 โรงเรียนบ้านแวน น้ำแวน เชียงคำ
113 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ฝายกวาง เชียงคำ
114 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง ฝายกวาง เชียงคำ
115 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ฝายกวาง เชียงคำ
116 โรงเรียนบ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ
117 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา ร่มเย็น เชียงคำ
118 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ
119 โรงเรียนบ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ
120 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น ร่มเย็น เชียงคำ
121 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ร่มเย็น เชียงคำ
122 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ
123 โรงเรียนบ้านร่องส้าน ร่มเย็น เชียงคำ
124 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หย่วน เชียงคำ
125 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง หย่วน เชียงคำ
126 โรงเรียนสาธิตวิทยา หย่วน เชียงคำ
127 โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา หย่วน เชียงคำ
128 โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) หย่วน เชียงคำ
129 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) หย่วน เชียงคำ
130 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา หย่วน เชียงคำ
131 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อ่างทอง เชียงคำ
132 โรงเรียนบ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ
133 โรงเรียนบ้านปางมดแดง อ่างทอง เชียงคำ
134 โรงเรียนบ้านสันปูเลย อ่างทอง เชียงคำ
135 โรงเรียนบ้านปัว เจดีย์คำ เชียงคำ
136 โรงเรียนบ้านร่องค้อม เจดีย์คำ เชียงคำ 054-881143
137 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ เจดีย์คำ เชียงคำ
138 โรงเรียนบ้านดอนลาว เจดีย์คำ เชียงคำ
139 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงบาน เชียงคำ
140 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก เชียงบาน เชียงคำ
141 โรงเรียนบ้านปางวัว เชียงบาน เชียงคำ
142 โรงเรียนบ้านปี้ เวียง เชียงคำ
143 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน เวียง เชียงคำ
144 โรงเรียนบ้านไชยพรม เวียง เชียงคำ
145 โรงเรียนบ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ
146 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น แม่ลาว เชียงคำ 0-5448-3290
147 โรงเรียนบ้านแฮะ แม่ลาว เชียงคำ
148 โรงเรียนบ้านสบทุ(คีรีราษฎร์สงเคราะห์ แม่ลาว เชียงคำ
149 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด แม่ลาว เชียงคำ
150 โรงเรียนบ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ
151 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน
152 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม บ้านมาง เชียงม่วน
153 โรงเรียนบ้านป่าแขม บ้านมาง เชียงม่วน
154 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน บ้านมาง เชียงม่วน
155 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก บ้านมาง เชียงม่วน
156 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน
157 โรงเรียนบ้านนาบัว สระ เชียงม่วน
158 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง สระ เชียงม่วน
159 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ สระ เชียงม่วน
160 โรงเรียนบ้านสระ สระ เชียงม่วน
161 โรงเรียนบ้านไชยสถาน เชียงม่วน เชียงม่วน
162 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน
163 โรงเรียนบ้านท่าม่าน เชียงม่วน เชียงม่วน
164 โรงเรียนบ้านปงสนุก เชียงม่วน เชียงม่วน
165 โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง เชียงม่วน เชียงม่วน