ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
17 มี.ค. 66 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร อนุบาล 3 , ป.6 และ ม.3
10 มี.ค. 66 10 มีนาคม 66 อนุบาลจนปริทรรศน์
23 ก.พ. 66 อนุบาลจนปริทรรศน์
01 มี.ค. 66 1 มีนาคม 66 ลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.1-3
27 ก.พ. 66 ลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.1-3
28 ก.พ. 66 28 ก.พ. 66 ลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.4-6 เดินทางไกล
28 ก.พ. 66 ลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.4-6 เดินทางไกล
22 ก.พ. 66 22 ก.พ. 66 ลูกเสือ/เนตรนารี ม.1-3 เข้าค่ายพักแรม
27 - 28 ก.พ. 66 ลูกเสือ/เนตรนารี ม.1-3 เข้าค่ายพักแรม
20 ก.พ. 66 20 กุมภาพันธ์ 66 นักเรียนชั้น ป.1 สอบ RT มี.ค. 66
มี.ค. 66 นักเรียนชั้น ป.1 สอบ RT มี.ค. 66
15 ก.พ. 66 ถึง 16 ก.พ. 66 15 - 16 ก.พ. 66 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
16 - 17 ก.พ. 66 กิจกรรมกีฬาสีภายใน JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เสื้อกีฬาสี