โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประจิน เครืออิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางหอมหวล พิมลพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางชุติกาญจน์ เวียงลอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฏ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3