กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประจิน เครืออิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางชุติกาญจน์ เวียงลอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุวิมล ฟูคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางกวินธิดา
พนักงานราชการ