หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ชั้นอนุบาล 1-3 
ชั้นประถมศึกษา 1-6
ชั้นมัธยมศึกษา 1-3