โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ชั้นอนุบาล 1-3 
ชั้นประถมศึกษา 1-6
ชั้นมัธยมศึกษา 1-3