พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(MISSION)

       ด้านผู้เรียน

       1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกชั้นเรียน

       2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด

       3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงขึ้น

       4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์)

   
       ด้านครู

       1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       2. ส่งเสริมสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

       3. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับวิชาชีพและจิตวิญญาณของความเป็นครู

  
       ด้านบริหารจัดการ

       1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

       2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ มาตรฐานการศึกษาพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

        3. พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

        4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัย

        5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ