กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเกษม วงศ์ไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายวิสทวัส บัวบาน
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติพงษ์ สมภาร
ครู คศ.2