โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัชนีวรรณ พัฒใหม่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเกษม วงศ์ไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายวิสทวัส บัวบาน
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐนนท์