โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐพร อินทนันไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัสรา คำยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางนุจรินทร์ คุณารูป
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอารียา ตาบุญใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายนรินทร์ ดวงบุบผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0