โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางรัชนี ธงสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางกัลยา ใจแสวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาววิภาดา กัณสาตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางดารารัตน์ ศรีคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดารัตน์ ไชยมงคล

นางสาวเบจวรรณ ขันทองนาค

นางสาวเกศกนก การุณประชา

นางสาวกัลยกร ไชยมงคล

นางศศิธร เรือนสอน