คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางรัชนี ธงสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางกัลยา ใจแสวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางดารารัตน์ ศรีคำ
ครูอัตราจ้าง

นางศศิธร เรือนสอน

นางณัฏฐ์ชญา ภูด่านงัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0899539146
อีเมล์ : natchayatapang@gmail.com

น.ส.นงคราญ มหาวรรรณ์
ครูผู้ช่วย