คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางรัชนี ธงสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางกัลยา ใจแสวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาววิภาดา กัณสาตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางดารารัตน์ ศรีคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดารัตน์ ไชยมงคล

นางสาวเบจวรรณ ขันทองนาค

นางสาวเกศกนก การุณประชา

นางสาวกัลยกร ไชยมงคล

นางศศิธร เรือนสอน