ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลจุน2 (จุนวุฑโฒวาท) แรกเริ่มได้อาศัยศาลากลางวัดห้วยข้าวก่ำ      เป็นที่เปิดทำการสอน ในปี พ.ศ.2479   มีนายทา  เชื้อสะอาด ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ขณะนั้นโรงเรียนอยู่ในเขตอำเภอเชียงคำ  ซึ่งมีนายพิพิธ  สุขเกษม ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเชียงคำ   นายชื่น  ทรัพย์อนันต์    ศึกษาธิการอำเภอเชียงคำ  นายกันทะวัง  ไชยมงคล กำนันตำบลจุน  การก่อสร้างอาคารเรียน นายพิพิธ  สุขเกษม นายอำเภอ  นายชื่น  ทรัพย์อนันต์   ศึกษาธิการอำเภอ นายกันทะวัง  ไชยมงคล กำนันตำบลจุน  นายทา  เชื้อสะอาด ครูใหญ่ได้ขอความร่วมมือกับชาวบ้านทำการก่อสร้างขึ้น จำนวน 1 หลัง   เมื่อ    พ.ศ. 2480   สำหรับที่ดินของโรงเรียนนั้น มี   นายป้าง  กำแพงเพชร  นายกันทะวัง   ไชยมงคล และนายชุม  บุญชุม เป็นผู้บริจาคให้

          พ.ศ. 2503  ได้เปิดการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นในตำบลนี้ แต่ไม่มีสถานที่    จะเรียน   จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและได้รวมกันเป็น  โรงเรียนบ้านบัวสถาน   (จุนวุฑโฒวาท)

          พ.ศ. 2507 และต่อมาทางราชการจึงได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา

           พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อสร้างอาคาร บ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 3 หน่วยจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) และได้รับจัดสรรงบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน

          พ.ศ. 2528 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปช.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26

จำนวนเงิน 890,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

          พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณจาก สปช.ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ สปช.2/28 จำนวน 9  ห้องเรียน จำนวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

          พ.ศ. 2534 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 จำนวน 9 ห้องเรียน จำนวนเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

          พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณจาก สปช. ก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว แบบ สปช.303/28

จำนวน 3 หน่วย

          พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณจาก สปช.ก่อสร้างต่อเติมบ้านพักเรือนแถวแบบ สปช.303/28 จำนวน 3 หน่วย รวมเป็น 6 หน่วย

          พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณจาก สปช.ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน1หลัง 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์ในวงเงิน 1,289,000 บาท

          พ.ศ. 2546 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน ก่อสร้างห้องโสตทัศนศึกษาแบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 5 x 10 เมตร เป็นเงิน 370,000  บาท

          พ.ศ. 2547 ได้รับเงินสนับสนุนจากครอบครัว พรหมชาติและผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ก่อสร้างห้องสมุดแบบอาคารชั้นเดียวขนาด 10 x 20 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 530,000  บาท

          พ.ศ. 2548 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน ก่อสร้างต่อเติมห้องเรียน อาคาร สปช. 105/29 จำนวน  3  ห้องเรียน เป็นเงิน 350,000  บาท

          พ.ศ. 2549 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอนุบาลและห้องส้วม  เป็นเงิน 300,000  บาท

          พ.ศ. 2550 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หอประชุม – โรงอาหาร และอาคารการงานอาชีพ   เป็นเงิน 370,000  บาท

          พ.ศ. 2552  ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองศิษย์เก่า ชุมชนปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่

เป็นเงิน 150,000  บาท

          พ.ศ. 2552  ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองศิษย์เก่า ชุมชนปรับปรุงทาสีรั้วด้านหน้าโรงเรียน เป็นเงิน 75,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนงบแปรญัติ  ปรับปรุงห้องส้วม เป็นเงิน  96,400  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนงบ  SP2   ปรับปรุงห้องส้วม เป็นเงิน  55,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนงบ  SP2   ปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์ เป็นเงิน  50,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนงบ  SP2   ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นเงิน  50,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัว  ปรับปรุงเวทีหอประชุมเป็นเงิน  20,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัว  ปรับปรุงห้องสื่ออนุบาล เป็นเงิน  41,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัว และสหกรณ์ ปรับปรุงห้องสหกรณ์ เป็นเงิน  17,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัว และสวัสดิการ ปรับปรุงห้องสหกรณเป็นเงิน  15,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัว ปรับปรุงลานกีฬาและเรือนเพาะช่าง เป็นเงิน  15,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองศิษย์เก่า ชุมชนปรับปรุงลานกีฬาปิงปอง(มุงหลังคา) เป็นเงิน  12,500  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองศิษย์เก่า ชุมชนปรับปรุงลานสวนหย่อมน้ำตกหน้าหอประชุมบัวชมพู 2 เป็นเงิน  24,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองศิษย์เก่า ชุมชนปรับปรุงลานที่จอดรถ ที่ล้างมือ และ ลาดคอนกรีต เป็นเงิน  45,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองศิษย์เก่า ชุมชนจัดทำโครงทีวีที่ได้รับจากไกลกังวล  เป็นเงิน  40,000  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน  ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน/ระเบียงบันได  อาคาร  สปช.2/28  เป็นเงิน  246,042  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน  ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน/ระเบียงบันได  อาคาร  สปช.105/26  เป็นเงิน  102,737  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน  ต่อเติมอาคารเรียนด้านหลัง  อาคาร สปช..105/26  เป็นเงิน  250,454  บาท

          พ.ศ.  2553 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน  รือบ้านพักครู  สร้างโรงเก็บรถ  เป็นเงิน  50,600  บาท

           พ.ศ. 2553  ได้ปรับปรุงอาคารเรียน  สปช 2/28  มุมระเบียงอาคารเรียน ชั้นที่ 2และ 3  จำนวน  4  ที่  เป็นเงิน  28,000  บาท

           พ.ศ. 2554  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน สวนหย่อมพร้อมน้ำตก  เป็นเงิน  15,200  บาท

          พ.ศ. 2554  ปรับปรุงสถานที่ในโรงเรียน ที่จอดรถจักรยานยนต์นักเรียน  ที่ดื่มน้ำและล้างมือนักเรียน  โรงเรือนเพาะเห็ด  เป็นเงิน  45,000   บาท

          พ.ศ. 2555  ได้สร้างศูนย์อาเซียนศึกษา  เป็นเงิน  180,000  บาท

          พ.ศ.  2556 ได้สร้างศูนย์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เป็นเงิน     170,000         บาท

          พ.ศ.  2557 ได้สร้างอาคารร่วมใจประชารัฐ   เป็นเงิน  617,026  บาท  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านบัวสถาน(จุนวุฑโฒวาท) มาเป็น   โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2543