โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัจฉรา ใจกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอมรรัตน์ อุดมประสิทธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายธนิตพงศ์ มงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายกมล บุญจันต๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3