โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภัทราวดี นวลแจ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

เขมิกา คำวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอำพรพรรณ สะสาง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2