วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ โดยมีชุมชนร่วมประสาน บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ