โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

รงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)  บริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพตามจุดเน้นสู่มาตรฐานการศึกษา

ปลูกฝังคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน