กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

จีราวรรณ เชื้อเมืองพาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2