โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

สุวิมล ฟูคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

จีราวรรณ เชื้อเมืองพาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

จักรพันธุ์ เชื้อเมืองพาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3